Regulamin


Regulamin zakupu biletów na stronie Bilety24.uk,

1. Zasady ogólne
Niniejszy regulamin odnosi się wyłącznie do sprzedaży biletów na stronie Bilety24.uk. Nie łączy się on z regulaminami poszczególnych wydarzeń artystycznych, organizatorów oraz sprzedawców bezpośrednich.
Każdy Klient, przed zakupem biletów w Serwisie, zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z niniejszym regulaminem

2. Procedura zawierania umów i dokonywania zakupów
Bilety zakupione w serwisie Bilety24.uk uważa się za sprzedany, w momencie, gdy Klient dokona niezbędnych płatności.
Uwaga! Zarówno w czasie zakupu, jak i płatności Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności.
W przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych, zaksięgowanie wpłaty może być niemożliwe, a w efekcie transakcja może zostać anulowana.

3. Zakup biletów za pośrednictwem serwisu Bilety24.uk
Aby zakupić bilet/bilety na stronie Bilety24.uk, Klient musi wybrać wydarzenie dostępne w ofercie serwisu, rodzaj biletu, następnie zaznaczyć (jeśli to możliwe) miejsce w sali, w której wydarzenie się odbywa bądź wybrać liczbę miejsc.
Końcowo Klient musi wypełnić formularz, podając dane osobowe, wybrać metodę oraz opcję dostawy biletów i opłacić zamówienie.
Po dokonaniu płatności, Klient otrzyma na podany adres e-mail, który został użyty w procesie rezerwacji, powiadomienie o zrealizowanej płatności, potwierdzenie rezerwacji biletów, a także (jeżeli wybrał taką opcję) bilet w formie elektronicznej – w postaci linku lub załącznika. Warto zauważyć, że taki bilet będzie wymagał wydruku. Jeśli Klient zdecydował się na wysyłkę kurierem bądź pocztą, powinien oczekiwać na dostarczenie przesyłki.
Rezerwacje biletu w serwisie Bilety24.uk uznaje się za dokonaną, w momencie, gdy na adres e-mail podany przez Klienta w procesie rezerwacji, zostanie wysłane potwierdzenie zarejestrowania płatności.
W razie problemów z rezerwacją bądź płatnością należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod adresem e-mail: contact@bilety24.uk lub pod numerem telefonu:020 8719 0066

4. Bilety
Zasady ogólne: Bilet zakupiony w serwisie Bilety24.uk stanowi dokument, uprawniający Klienta do uczestnictwa w wydarzeniu, na jaki został wystawiony. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz regulaminu uczestnictwa w wydarzeniu. Jeden bilet uprawnia do wejścia na wydarzenie tylko jedną osobę. Zależnie od rodzaju wydarzenia, wyróżnia się bilety imienne oraz bilety na okaziciela. Bilet imienny uprawnia do wejścia na wydarzenie tylko tą osobę, której imię i nazwisko zawarte jest na bilecie. W momencie wejścia na wydarzenie bilet podlega weryfikacji. Klient nie ma możliwości wykorzystania biletu dwukrotnie. Zabrania się kserowania, skanowania, kopiowania oraz powielanie biletu w inny sposób – grozi to utratą ważności.
Po zakupie Klient winien zweryfikować zgodność biletu z treścią złożonego zamówienia. Jeżeli bilet jest niezgodny z treścią zamówienia, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt przedstawicielom serwisu Bilety24. Błędy w treści biletów mogą skutkować odmową uczestnictwa w danym wydarzeniu.
Bilet uprawnia Klienta do uczestnictwa w wydarzeniu w miejscy wskazanym w jego treści. Organizator wydarzenia może zmienić pierwotnie zamówione miejsce na inne przed oraz w trakcie trwania wydarzenia.
Bilety24 zastrzega siebie prawo do wprowadzenia ograniczeń ilościowych, przy zakupie większej ilości biletów przez jedną osobę, dotyczących konkretnego wydarzenia. Liczba ta jest zawsze podane na pierwszej stronie dokumentu zakupu oraz weryfikowana przy transakcji. Polityka ta jest niezbędna w celu wyeliminowania nieuczciwych praktyk, w zakresie dystrybucji biletów. Ograniczenia ilościowe mogą dotyczyć zarówno jednostki, jak i środka płatniczego. Bilety zakupione powyżej danego limitu, mogą zostać anulowane. Bilety mogą być również sprzedawane z pewnymi określonymi wcześniej zastrzeżeniami, dotyczącymi wstępu bądź wykorzystania – np. minimalny wiek.
Zabrania się zakupu biletów w celu późniejszej odsprzedaży z zyskiem – grozi konsekwencjami prawnymi. Ponadto, w ściśle określonych przypadkach odsprzedaży bądź przekazania na poszczególne wydarzenia, zabronić może sam organizator.
Biletu nie można łączyć z innymi usługami, w tym usługami hotelarskimi, turystycznymi, w zakresie zakwaterowania, a także innymi towarami i produktami, tworzącymi tzn. pakiet. Wyjątek stanowi pisemna zgoda wyrażona przez przedstawicieli serwisu Bilety24 bądź organizatora wydarzenia.
Organizator wydarzenia, zgodnie z regulaminem tego wydarzenia, może podjąć decyzję o jego odwołaniu, zwrocie pieniędzy z tytułu odwołania, zmiany biletu, odmowy wstępu na wydarzenie, zmiany programu wydarzenia, zmiany miejsca posiadaczowi biletu. Bilety24 są wyłącznie pośrednikiem, a więc nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec posiadacza biletu za decyzje podjęte przez Organizatora, wynikłe z regulaminu wydarzenia.

5. Ceny/Service charge

Każdy bilet przeznaczony do zakupu, dostępny w serwisie Bilety24 posiada określoną cenę. W przypadku niektórych wydarzeń możliwy jest zakup biletów ulgowych bądź pakietów specjalnych np. 3+1 (kup cztery bilety zapłać za trzy), 2+2 (kup cztery bilety, za dwa zapłać cenę ulgową) etc. O udostępnieniu takich biletów decyduje Organizator wydarzenia. Organizator decyduje także o cenach tradycyjnych biletów na wydarzenie kulturalne, a także przynależności konkretnych miejsc do danej kategorii cenowej – Bilety24 są wyłącznie pośrednikiem sprzedaży.

Zamieszczona w serwisie transakcyjnym Bilety24 mapka z planem Sali ma charakter poglądowy. Oznacza to, że szczegółowe informacje na temat warunków panujących na sali, miejsc dla niepełnosprawnych, widoczności sceny etc. udziela wyłącznie Organizator. W razie wątpliwości w kwestii zakupu danego biletu Klient winien zgłosić się do organizatora. Jako, ze Bilety24 są wyłącznie pośrednikiem w transakcji, nie posiadają informacji w tym zakresie, a co za tym idzie nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodności wynikające ze specyfiki wybranej przez Klienta miejscówki.

Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w związku z niedogodnościami, jakie go spotkały np. kiepska widoczność. W ściśle określonych przypadkach Bilety24 mogą pośredniczyć w procesie reklamacji, aczkolwiek podmiotem odpowiedzialnym za jej rozpatrzenie jest wyłącznie organizator wydarzenia.
Pula biletów dostępnych w serwisie bilety24 może być zarówno zwiększana, jak i zmniejszana. Zaleca się, aby Klient na bieżąco śledził aktualną ofertę serwisu.
Ceny biletów w każdej chwili mogą ulec zmianie, nawet w trakcie trwania ich sprzedaży. Bilety24 nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta za zmianę ceny biletów w przypadku anulowania transakcji, wpłaty należności po terminie, niepotwierdzenia przez system płatności elektronicznych uiszczenia płatności etc. Może zdarzyć się, że Klient nie będzie mógł zakupić bilety w pierwotnej cenie np. gdy ich cena wzrośnie bądź dostępne będą tylko bilety droższe.

Serwis Bilety24 dokłada wszelkich starań, aby ceny oferowanych biletów nie różniły się od cen biletów dostępnych u organizatora danego wydarzenia kulturalnego. Jednakże, jako że Bilety24 korzystają z dodatkowych usług np. systemu elektronicznej rezerwacji biletów, ceny biletów w serwisie mogą być nieznacznie wyższe, aniżeli ceny u organizatorów. Wszelkie dopłaty przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z płynnym funkcjonowaniem serwisu (service charge). Brak zgody na tą dopłatę, po opłaceniu rezerwacji, a więc zakupie biletu, nie stanowi żadnej podstawy do reklamacji czy anulowania rezerwacji.
Klient, który dokonuje zakupu za pośrednictwem serwisu Internetowego Bilety24.uk, musi liczyć się z tzn. opłatą serwisową. Service Charge wyraża się w danym procencie całkowitej ceny zakupu biletu na wydarzenie. Zarówno o wysokości opłaty serwisowej, jak i całkowitej cenie zakupu, Klient zostanie poinformowany przed dokonaniem zakupu biletu na dane wydarzanie.

"Service charge" opłata stosowana w celu pokrycia kosztów obsługi transakcji finansowych, koszty transakcji przy płatności kartami płatniczymi oraz kosztów związanych z płynnym funkcjonowaniem serwisu. Często obejmuje ona także ewentualne koszty związane z procesem zwrotu. Jest to dodatkowy i bezzwrotny koszt ponoszony przez klienta za korzystanie z usług serwisu. 

6. Kody rabatowe
System sprzedaży biletów Bilety24 udostępnia swoim Klientom kody rabatowe o określonych nominałach. Kody te wpływają zarówno na cenę brutto biletu, jak i cenę brutto całego zamówienia. W zależności od konkretnego kodu bądź wydarzenia, którego dotyczy, maksymalna liczba biletów, w przypadku których można zastosować kody rabatowe jest ograniczona. Kody rabatowe są ważne terminowo – w określone dni bądź nieterminowo – przez cały okres sprzedaży. Mogą one dotyczyć grupy wydarzeń lub ściśle określonego wydarzenia.
Każdy kod rabatowy składa się z kombinacji liter, cyfr oraz znaków. O ich wprowadzeniu i warunkach obowiązywania decyduje wyłącznie organizator wydarzenia. Kody rabatowe mogą być publikowane za pośrednictwem wszystkich środków, stosowanych przez serwis – w mediach, mediach społecznościowych, w newsletterach, na stronie serwisu Bilety24.uk, a także w materiałach organizatora.

7. Dostawa oraz odbiór biletów
Zasady ogólne: Klient może wybrać interesującą go opcje dostawy i odbioru biletów, sprzedawanych za pośrednictwem systemu Bilety24.uk: bilet elektroniczny, dostawa kurierem, odbiór osobisty na miejscu wydarzenia. Sposoby odbioru i dostawy zakupionych biletów zależne są od danego wydarzenia. Klient dowiaduje się o dostępnych sposobach odbioru oraz dostawy biletów w chwili dokonania rezerwacji biletów.

8. Bilet elektroniczny
Po rezerwacji i dokonaniu płatności, Klient odbiera bilet w formie elektronicznej tj. dostaje na podany w czasie rezerwacji adres e-mail bilet w postaci załącznika bądź specjalnego linku, który musi następnie wydrukować we własnym zakresie. Bilet winien być drukowany na zwykłym, białym papierze w formacie A4. Wszystkie kody powinny być widoczne, w innym przypadku bilet może być nieważny. Jeden bilet uprawnia do wejścia na ściśle określone wydarzenie kulturalne tylko jedną osobę. Bilety24 nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z zakupionego biletu np. jego powielanie.

9. Dostawa za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź przesyłki kurierskiej
Maksymalny czas dostawy zakupionych biletów wynosi 30 dni. Bilety24 nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych do wysyłki, w tym adresu. Bilety wysyłane są zgodnie z kolejnością wydarzeń, a więc początkowo wysłane zostaną bilety te, których termin jest wcześniejszy. Zaleca się kilkukrotne sprawdzenie, czy dane osobowe wpisane w formularzu są prawidłowe. Jeżeli nie, przesyłka może dojść z opóźnieniem bądź wrócić do nadawcy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności wpisanych danych prosimy o natychmiastowy kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta. Bilety24 w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za błędy wynikłe z nieuwagi Klienta, w tym za nieprawidłowo wpisany adres. Wszystkie informacje dotyczące kosztów dostawy podawane są w czasie procesu rezerwacji na stronie Bilety24.uk.

10. Płatność za pośrednictwem karty płatniczej: Platnosci Stripe.com
Po zatwierdzeniu rezerwacji na platformie Bilety24.uk, Klient zostanie automatycznie przekierowany na stronę płatności. Na tej stronie Klient będzie zobowiązany podać numer karty płatniczej. Przy dokonywaniu płatności kartą płatniczą, należy najpierw wybrać typ karty, a następnie podać 16-cyfrowy numer karty, datę ważności karty oraz kod CVV2/CVC2 znajdujący się na odwrocie karty. Klient ma limit 15 minut na finalizację transakcji. Po przekroczeniu tego czasu rezerwacja biletów zostanie automatycznie anulowana. Ważne jest, aby pamiętać, że serwis bilety24 nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany cen biletów w przypadku anulowania rezerwacji.

11. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta serwisu bilety24
Telefonicznie: +44 20 8719 0066
Mailowo: contact@bilety24.uk
Biuro Obsługi Klienta czynne jest w dni robocze od 11: 00 do 16:00. Podczas trwania wydarzenia infolinia dostępna do godziny 22.00 . Godziny te mogą ulec zmianie.

12. Wstęp i uczestnictwo
W przypadku, gdy Klient dopuści się naruszenia postanowień oraz warunków wydarzenia bądź warunków ustalonych przez organizatora, zarządca, właściciel obiektu bądź sam organizator mogą odmówić mu wstępu na teren, na którym odbywa się dane wydarzenia. Ponadto zarządca, właściciel obiektu bądź sam organizator mogą przeprowadzić kontrole bezpieczeństwa, w celu wyeliminowania potencjalnego zagrożenia względem Klientów.
Klient zobowiązany jest do względnej terminowości. W przypadku spóźnienia zarządca, właściciel bądź organizator dołoży wszelkich starań, aby Klient wszedł na wydarzenie w czasie przerwy. Należy wziąć pod uwagę, że w ściśle określonych przypadkach nie będzie to możliwe.
Zabrania się używania na danym wydarzeniu sprzętu fotograficznego oraz nagrywającego, chyba że organizator zezwoli inaczej. Na teren, na którym odbywa się wydarzenie nie można wchodzić ze zwierzętami, wyjątek stanowi pies przewodnik. Nie wolno również wchodzić na teren wydarzenia z własnymi artykułami spożywczymi oraz napojami chyba, ze organizator zezwoli inaczej.
Przed dokonaniem zakupu biletów w serwisie Bilety24.uk, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a także szczegółowymi informacjami dotyczącymi danego wydarzenia. Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia efektów specjalnych – dźwiękowych, audiowizualnych, świetlnych oraz pirotechnicznych.

13. Procedura zwrotu biletów/odstąpienia od rezerwacji.
Odstąpienie od umowy nie jest możliwe.

14. Zwroty
Zwrot biletów jest możliwy jedynie zgodnie z postanowieniami regulaminu Organizatora. W sytuacji, gdy Organizator zezwala na zwrot biletów, Bilety24 zobowiązują się do zwrócenia Klientowi ceny biletu, jednak tylko w zakresie otrzymanych kwot przeznaczonych na ten cel od Organizatora.
W przypadku odwołania wydarzenia, zmiany jego daty lub godziny, Bilety24 dokładają wszelkich starań, aby przekazać tę informację Klientowi. 
Koszty przesyłki i opłaty manipulacyjne (Service Charge) nie podlegają zwrotowi.

15. Zwrot w przypadku odwołania wydarzenia
Aby dokonać zwrotu biletu zakupionego w serwisie bilety24.uk, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta bilety24. Niezbędne jest posiadanie numeru rezerwacji. W przypadku płatności kartą płatniczą, środku zostaną zwrócone na rachunek karty, za pomocą której dokonano płatności za bilet. Klient otrzyma wiadomości e-mail o przekazaniu środków pieniężnych do zwrotu. 
Koszty przesyłki i opłaty manipulacyjne (Service Charge) nie podlegają zwrotowi.

16. Zwrot w przypadku zmiany daty lub miejsca wydarzenia
W przypadku zmiany daty wydarzenia, Organizator za pośrednictwem serwisu Bilety24 zaproponuje Klientowi inne miejsca na wybrane wydarzenia, w innym terminie, o wartości odpowiadającej wartości zakupionych przez niego Biletów chyba, ze regulamin organizatora przewiduje inaczej. Jeżeli Klient będzie chciał zwrócić bilet, musi skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.  
Koszty przesyłki i opłaty manipulacyjne (Service Charge) nie podlegają zwrotowi.

17. Inne zwroty
Bilet można zwrócić jedynie zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie danego wydarzenia. Warto zauważyć, że większość organizatorów nie akceptuje zwrotów biletów. Jeśli jednak istnieje taka możliwość, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty płatniczej użytej do zakupu biletu. Klient otrzymuje powiadomienie mailowe potwierdzające przelanie środków zwrotnych.
Koszty przesyłki i opłaty manipulacyjne (Service Charge) nie podlegają zwrotowi.

18. Odpowiedzialność
Bilety24 nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta za zamówione przez niego dodatkowe usługi, w tym usługi turystyczne, hotelarskie i związane z zakwaterowaniem.
Bilety24 nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta za wystąpienie zdarzeń losowych, w tym wojny, powstania, rozruchów, zamieszek, ataków terrorystycznych, pożarów, wybuchów, powodzi, kradzieży, ataków cybernetycznych, kataklizmów, pandemii, epidemii, strajków, warunków atmosferycznych, wymogów wynikających z obronności kraju, aktów i regulacji rządowych etc.

19. Dane osobowe
Administratorem danych Klientów jest Bilety24 UK Ltd. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży, w celach marketingowych, a także w celach informacyjnych oraz w celach archiwizacji.
Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane organizatorowi wydarzenia, na które Klient zakupił bilety.